TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

ŁKA do Kutna i Koluszek
PAP - Opublikowano: 12.11.2014 19:27:45
ŁKA do Kutna i Koluszek
Od 14 grudnia Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi kolejne połączenia - tym razem na liniach Łódź - Łowicz i Łódź - Koluszki. W połowie przyszłego roku ma ruszyć połączenie ze stolicy regionu do Kutna. Obecnie pociągi ŁKA jeżdżą na trasach z Łodzi do Sieradza i Zgierza oraz w ramach kolei obwodowej Łodzi. W środę porozumienie ws. integracji ŁKA z transportem lokalnym na liniach Łódź –Koluszki i Łódź –Kutno podpisali przedstawiciele lokalnych samorządów - gmin, miast i powiatów - leżących na tych trasach.Po­ro­zu­mie­nie prze­wi­du­je in­te­gra­cję bi­le­to­wą kolei i prze­woź­ni­ków lo­kal­nych - miesz­kań­cy miast będą mogli po­dró­żo­wać na jed­nym bi­le­cie za­rów­no po­cią­ga­mi ŁKA, lo­kal­nym trans­por­tem w swoim mie­ście i ko­mu­ni­ka­cją miej­ską w Łodzi. Zsyn­chro­ni­zo­wa­ne mają być także roz­kła­dy jazdy lo­kal­ne­go trans­por­tu i kolei aglo­me­ra­cyj­nej. - To bę­dzie in­te­gra­cja ze wspól­nym bi­le­tem aglo­me­ra­cyj­nym, ale też za­pi­sy, które umoż­li­wią nam w nowej per­spek­ty­wie unij­nej roz­wi­ja­nie pro­jek­tu ŁKA. My­śli­my o nowym ta­bo­rze, no­wych przy­stan­kach i kie­run­kach, a przede wszyst­kim my­śli­my o in­te­gra­cji kolei z trans­por­tem lo­kal­nym - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mar­sza­łek woj. łódz­kie­go Wi­told Stę­pień. Od po­ło­wy grud­nia na nowej linii z Łodzi do Ko­lu­szek jeź­dzić bę­dzie 10 par po­cią­gów, a trasę Łódź - Ło­wicz bę­dzie ob­słu­gi­wa­ło 11 par po­cią­gów. Bur­mistrz Ko­lu­szek Wal­de­mar Cha­łat pod­kre­ślił, że jest to mia­sto ko­le­ja­rzy i zwią­za­ne jest z hi­sto­rią kolei. - Cie­szy­my się, że je­ste­śmy włą­cze­ni w pro­jekt do­ty­czą­cy ŁKA. Mamy na­dzie­ję, że w przy­szło­ści bę­dzie to przy­czó­łek do eks­pan­sji tego pro­jek­tu na wschód re­gio­nu - oce­nił Cha­łat.  Po uru­cho­mie­niu prze­wo­zów na linii ło­wic­kiej do­mknię­ta zo­sta­nie kolej ob­wo­do­wa wokół Łodzi dzię­ki prze­jaz­dom na od­cin­ku Łódź Ka­li­ska - Zgierz. Od czerw­ca 2015 r. - po do­sta­wie ostat­niej za­mó­wio­nej par­tii czte­rech no­wych składów - ruszy po­łą­cze­nie z Łodzi do Kutna, które ob­słu­gi­wa­ne bę­dzie przez 10 par po­cią­gów - pod­kre­ślił pre­zes ŁKA An­drzej Wa­si­lew­ski. ŁKA - spół­ka sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa - ru­szy­ła w po­ło­wie czerw­ca tego roku. Dotąd prze­ję­ła od Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych ob­słu­gę trasy Łódź - Sie­radz i uru­cho­mi­ła po­łą­cze­nia wokół Łodzi - na tra­sie Łódź Ka­li­ska - Łódź Wi­dzew oraz Łódź Wi­dzew - Zgierz. Po­cią­gi kolei ob­wo­do­wej za­trzy­mu­ją się m.​in. na pię­ciu no­wych przy­stan­kach w Łodzi: Pa­bia­nic­ka, Dą­bro­wa, Stoki, Ma­ry­sin i Ar­tu­ró­wek. Czas prze­jaz­du kolei ob­wo­do­wej z Łodzi Ka­li­skiej do Zgie­rza wy­no­si ok. 40 minut. Bi­le­ty nor­mal­ne kosz­tu­ją 3 zł, uczniow­skie - 1,89 zł, a stu­denc­kie - 1,47 zł. Tabor ŁKA sta­no­wi obec­nie 16 po­jaz­dów szy­no­wych Flir­t3 wy­pro­du­ko­wa­nych przez firmę Sta­dler Pol­ska. Ostat­nie czte­ry z 20 za­mó­wio­nych skła­dów mają zo­stać do­star­czo­ne w lutym 2015 r. Za­koń­czy­ła się też bu­do­wa no­wo­cze­sne­go za­ple­cza tech­nicz­ne­go dla ta­bo­ru na sta­cji Łódź Wi­dzew. Firma Sta­dler w ra­mach kon­trak­tu przez 15 lat bę­dzie zaj­mo­wa­ła się w nim ser­wi­so­wa­niem i utrzy­ma­niem po­jaz­dów. War­tość ca­łe­go pro­jek­tu dot. bu­do­wy sys­te­mu ŁKA prze­kra­cza 457 mln zł, z czego ponad 193 mln zł po­cho­dzi ze środ­ków unij­nych.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ŁKA
Łódzkie
Koluszki
Kutno

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....