TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

ŁKA do Kutna i Koluszek
PAP - Opublikowano: 12.11.2014 19:27:45
ŁKA do Kutna i Koluszek
Od 14 grudnia Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi kolejne połączenia - tym razem na liniach Łódź - Łowicz i Łódź - Koluszki. W połowie przyszłego roku ma ruszyć połączenie ze stolicy regionu do Kutna. Obecnie pociągi ŁKA jeżdżą na trasach z Łodzi do Sieradza i Zgierza oraz w ramach kolei obwodowej Łodzi. W środę porozumienie ws. integracji ŁKA z transportem lokalnym na liniach Łódź –Koluszki i Łódź –Kutno podpisali przedstawiciele lokalnych samorządów - gmin, miast i powiatów - leżących na tych trasach.Po­ro­zu­mie­nie prze­wi­du­je in­te­gra­cję bi­le­to­wą kolei i prze­woź­ni­ków lo­kal­nych - miesz­kań­cy miast będą mogli po­dró­żo­wać na jed­nym bi­le­cie za­rów­no po­cią­ga­mi ŁKA, lo­kal­nym trans­por­tem w swoim mie­ście i ko­mu­ni­ka­cją miej­ską w Łodzi. Zsyn­chro­ni­zo­wa­ne mają być także roz­kła­dy jazdy lo­kal­ne­go trans­por­tu i kolei aglo­me­ra­cyj­nej. - To bę­dzie in­te­gra­cja ze wspól­nym bi­le­tem aglo­me­ra­cyj­nym, ale też za­pi­sy, które umoż­li­wią nam w nowej per­spek­ty­wie unij­nej roz­wi­ja­nie pro­jek­tu ŁKA. My­śli­my o nowym ta­bo­rze, no­wych przy­stan­kach i kie­run­kach, a przede wszyst­kim my­śli­my o in­te­gra­cji kolei z trans­por­tem lo­kal­nym - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej mar­sza­łek woj. łódz­kie­go Wi­told Stę­pień. Od po­ło­wy grud­nia na nowej linii z Łodzi do Ko­lu­szek jeź­dzić bę­dzie 10 par po­cią­gów, a trasę Łódź - Ło­wicz bę­dzie ob­słu­gi­wa­ło 11 par po­cią­gów. Bur­mistrz Ko­lu­szek Wal­de­mar Cha­łat pod­kre­ślił, że jest to mia­sto ko­le­ja­rzy i zwią­za­ne jest z hi­sto­rią kolei. - Cie­szy­my się, że je­ste­śmy włą­cze­ni w pro­jekt do­ty­czą­cy ŁKA. Mamy na­dzie­ję, że w przy­szło­ści bę­dzie to przy­czó­łek do eks­pan­sji tego pro­jek­tu na wschód re­gio­nu - oce­nił Cha­łat.  Po uru­cho­mie­niu prze­wo­zów na linii ło­wic­kiej do­mknię­ta zo­sta­nie kolej ob­wo­do­wa wokół Łodzi dzię­ki prze­jaz­dom na od­cin­ku Łódź Ka­li­ska - Zgierz. Od czerw­ca 2015 r. - po do­sta­wie ostat­niej za­mó­wio­nej par­tii czte­rech no­wych składów - ruszy po­łą­cze­nie z Łodzi do Kutna, które ob­słu­gi­wa­ne bę­dzie przez 10 par po­cią­gów - pod­kre­ślił pre­zes ŁKA An­drzej Wa­si­lew­ski. ŁKA - spół­ka sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa - ru­szy­ła w po­ło­wie czerw­ca tego roku. Dotąd prze­ję­ła od Prze­wo­zów Re­gio­nal­nych ob­słu­gę trasy Łódź - Sie­radz i uru­cho­mi­ła po­łą­cze­nia wokół Łodzi - na tra­sie Łódź Ka­li­ska - Łódź Wi­dzew oraz Łódź Wi­dzew - Zgierz. Po­cią­gi kolei ob­wo­do­wej za­trzy­mu­ją się m.​in. na pię­ciu no­wych przy­stan­kach w Łodzi: Pa­bia­nic­ka, Dą­bro­wa, Stoki, Ma­ry­sin i Ar­tu­ró­wek. Czas prze­jaz­du kolei ob­wo­do­wej z Łodzi Ka­li­skiej do Zgie­rza wy­no­si ok. 40 minut. Bi­le­ty nor­mal­ne kosz­tu­ją 3 zł, uczniow­skie - 1,89 zł, a stu­denc­kie - 1,47 zł. Tabor ŁKA sta­no­wi obec­nie 16 po­jaz­dów szy­no­wych Flir­t3 wy­pro­du­ko­wa­nych przez firmę Sta­dler Pol­ska. Ostat­nie czte­ry z 20 za­mó­wio­nych skła­dów mają zo­stać do­star­czo­ne w lutym 2015 r. Za­koń­czy­ła się też bu­do­wa no­wo­cze­sne­go za­ple­cza tech­nicz­ne­go dla ta­bo­ru na sta­cji Łódź Wi­dzew. Firma Sta­dler w ra­mach kon­trak­tu przez 15 lat bę­dzie zaj­mo­wa­ła się w nim ser­wi­so­wa­niem i utrzy­ma­niem po­jaz­dów. War­tość ca­łe­go pro­jek­tu dot. bu­do­wy sys­te­mu ŁKA prze­kra­cza 457 mln zł, z czego ponad 193 mln zł po­cho­dzi ze środ­ków unij­nych.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ŁKA
Łódzkie
Koluszki
Kutno
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....