TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Newag zmodernizował już dwie lokomotywy dla Lotos Kolej
NEWAG - Opublikowano: 14.07.2014 13:39:15
Newag zmodernizował już dwie lokomotywy dla Lotos Kolej
NEWAG S.A. prze­ka­zał LOTOS Kolej dwie pierw­sze loko­mo­tywy 6Dg. Trze­cia, o nume­rze seryj­nym 149, trafi do Gdań­ska jesz­cze w tym mie­siącu.W zamó­wio­nych przez prze­woź­nika loko­mo­ty­wach zasto­so­wano nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­niczne i funk­cjo­nalne, spraw­dzone pod­czas eks­plo­ata­cji zmo­der­ni­zo­wa­nych wcze­śniej pojaz­dów. Dodat­kowo na życze­nie klienta loko­mo­tywy wypo­sa­żono w moni­to­ring z reje­stra­cją obrazu, skła­da­jący się z czte­rech kamer (dwie w kabi­nie i dwie na czo­łach pojazdu), reje­stra­tora i moni­to­rów LCD na pul­pi­tach. Układ moni­to­ringu wraz z pano­ra­micz­nymi szy­bami i obni­żo­nymi w sto­sunku do kla­sycz­nej SM42 prze­dzia­łami maszy­no­wymi, zna­cząco zwięk­sza widoczność, poprawiając tym samym bez­pie­czeń­stwo jazdy, a roz­wią­za­nia funkcjonalno-ergonomiczne zapew­niają wysoki kom­fort pracy per­so­nelu.W loko­mo­ty­wach zasto­so­wano sil­nik spa­li­nowy speł­nia­jący wyma­ga­nia naj­now­szej normy emi­sji spa­lin: Stage IIIB o mocy 708kW.  Moder­ni­za­cje loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM42 do typu 6Dg  pro­wa­dzone są od 2007 roku. Pierw­sze trzy sztuki wyko­nane zostały dla ISD Huta Czę­sto­chowa. Naj­więk­sza dostawa tych loko­mo­tyw miała miej­sce w latach 2009–2011. Na zle­ce­nie PKP CARGO S.A. w Newagu zmo­der­ni­zo­wano 121 sztuk. 6Dg eks­plo­ato­wane są rów­nież przez: PNUIK Kra­ków, POL-MIEDŹ TRANS, KOLTAR Grupa Azoty, KOLPREM, a teraz także LOTOS Kolej. Na bazie roz­wią­zań i doświad­czeń eks­plo­ata­cyj­nych loko­mo­tyw 6Dg, NEWAG S.A. zmo­der­ni­zo­wał cięż­kie loko­mo­tywy towa­rowe serii SM48 typu 15D/16D, a w 2014 wyko­nał moder­ni­za­cje dru­giej gene­ra­cji - loko­mo­tywy serii SM42 do typów: 18D i 6Dl. Pojazdy te będą eks­plo­ato­wane przez PKP Intercity.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Newag
modernizacja
Lotos Kolej
6Dg

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....