TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

PKP Intercity pozytywnie ocenione przez NIK
NIK InfoRail - Opublikowano: 25.11.2015 08:51:52 1 komentarz
PKP Intercity pozytywnie ocenione przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, skontrolowaną działalność PKP Intercity S.A. w latach 2011-2013. Jako kolejowy przewoźnik pasażerski spółka specjalizowała się w krajowych i międzynarodowych przewozach dalekobieżnych. Pociągi spółki kursowały głównie między dużymi miastami oraz dowoziły pasażerów do popularnych ośrodków turystycznych. Spółka umożliwiała ponadto podróże do europejskich metropolii. W ramach prowadzonej działalności uruchamiała codziennie kursy ponad 300 składów, w tym pociągi kategorii Express InterCity (EIC) oferujące wysoki standard podróży, jak również pociągi TLK (Twoje Linie Kolejowe), które miały dawać podróżnym maksimum zadowolenia, przy możliwie niskiej cenie za przejazd.

W 2012 r. przewiozła ponad 35 mln pasażerów. Prowadziła szerokie działania w zakresie modernizacji taboru, w tym dokonała m.in. zakupu 20 składów zespolonych ?Pendolino?, umożliwiających uzyskiwanie prędkości od 220 do 250 km/godz., których termin wdrożenia (pod markę EIC Premium), miał nastąpić w grudniu 2014 r.

Podstawę do sformułowania oceny NIK stanowią ustalenia kontroli, które wykazały, że spółka podejmowała, w latach 2010 ? 2013 (I półrocze), działania polegające na:

- pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków finansowych z Unii na zakup oraz modernizację taboru kolejowego;

- zintensyfikowaniu prac związanych z uzyskaniem od PKP S.A. składników mienia niezbędnych do prowadzenia działalności (zapleczy: technicznych, utrzymaniowo - naprawczych, magazynowo - biurowych oraz stacji postojowych wagonów pasażerskich);

- przeprowadzaniu w 2010 r. inwentaryzacji środków trwałych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości108 oraz Instrukcji IC-F6 o inwentaryzacji w PKP Intercity S.A.;

- zakwalifikowaniu sprzedaży majątku zbędnego dla działalności, do kluczowych inicjatyw naprawczych w ?Programie restrukturyzacji PKP Intercity S.A.?, realizowanym do końca 2011 r. oraz deklaracji kontynuacji ww. działań optymalizacyjnych w ?Strategii na lata 2013?2015 z perspektywą do roku 2020?.

Wpływ na powyższą ocenę miały stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, które dotyczyły:

- wdrożenia do realizacji zadań określonych w ?Strategii PKP Intercity na lata 2013?2015 z perspektywą do roku 2020? oraz ?Planie finansowym PKP Intercity S.A. na lata 2013?2020?, bez zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie;

- nieterminowego i niedostatecznego realizowania zadania inwestycyjnych ustalonych w rocznych planach rzeczowych na lata 2010?2013 r.;

- przekraczania planowanego, na lata 2010-2011, poziomu zatrudnienia i wynagrodzenia;

- nieposiadania procedur wewnętrznych, ustalających zasady sprzedaży nieruchomości zbędnych dla prowadzonej działalności.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że PKP Intercity S.A. dokonała zakupu pociągów Pendolino, których cena z uwagi na posiadane parametry jest znacznie wyższa od ceny pociągów uzyskujących maksymalną prędkość do 200 km/godz., pomimo nieprzystosowania w przeważającej mierze infrastruktury kolejowej do uzyskiwania wskazanych parametrów. Szerzej na ten temat pisaliśmy wczoraj.

Szczegółowe ustalenia

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność jednostki kontrolowanej w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków finansowych z Unii Europejskiej. Łączna wartość wdrożonych przez PKP Intercity S.A., w latach 2010-2013 r., projektów z udziałem środków unijnych, wyniosła 5.521.512 tys. zł.

Pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniona została działalność w zakresie:

- gospodarowania mieniem;

- wypracowywania i realizacji strategii oraz wieloletnich planów działalności;

- realizacji rocznych planów rzeczowych i finansowych oraz pozyskiwania;

Łączna wartość zadań, od których realizacji spółka odstąpiła, w latach 2010-2013, wyniosła 669.851,2 tys. zł, a łączna wartość zadań, które wykonano z opóźnieniem 157.980,5 tys. zł.

W latach 2010-2012, nastąpił wzrost zadłużenia spółki, z 302.261,9 tys. zł do 529.420,2 tys. zł, który był wynikiem realizacji zadań założonych w planach inwestycyjnych.

We wskazanym okresie spółka utrzymywała wysokość zadłużenia i zobowiązań długoterminowych na poziomie akceptowanym przez współpracujące z nią instytucje finansowe.

Najwyższej Izby Kontroli stwierdziła, że wdrożone przez PKP Intercity S.A. działania restrukturyzacyjne (dot. m.in. racjonalizacji polityki cenowej, optymalizacja wykorzystania taboru, redukcji kosztów energii trakcyjnej, dostępu do linii kolejowych) nie doprowadziły do znaczącej poprawy sytuacji ekonomicznej PKP Intercity S.A., czego wyrazem było nieosiągnięcie przez Spółkę założonych pozytywnych wyników finansowych i poniesienie strat w badanym okresie. Spółka, w latach 2010 ? 2013, uzyskała ujemne wyniki finansowe w wysokości: - 137.217,9 tys. zł w 2010 r., - 72.834,8 tys. zł w 2011 r., - 20.128,2 tys. zł w 2012 r. oraz - 28.491,8 tys. zł, wg stanu na 30.09.2013 r.

Wg wyjaśnień Prezesa Zarządu PKP Intercity S.A. zasadnicze przyczyny wskazanych strat to:

- spadek popytu na kolejowe przewozy pasażerskie, spowodowany czynnikami niezależnymi od spółki, a w szczególności szerokim zakresem prowadzonych przez PKP PLK S.A. prac remontowo -modernizacyjnych;

- niedobór rekompensaty wypłacanej przez Skarb Państwa jako zamawiającego usługi publiczne w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych, spowodowany ustaleniem zbyt niskiego limitu tej rekompensaty w ustawach budżetowych dot. poszczególnych lat;

- wzrost kosztów finansowych związanych z obsługą kredytów i obligacji wyemitowanych przez spółkę, które to kredyty służyły sfinansowaniu bardzo szerokiego programu modernizacji i zakupu nowoczesnego taboru;

Ustalenia dokonane w ramach kontroli wykazały ponadto, że:

- PKP Intercity S.A. poniosła, w latach 2008?2010, wydatki w kwocie 4.778,4 tys. zł., związane z przygotowaniami do prywatyzacji. Jednak w związku z podjętą przez właściciela (PKP S.A.) decyzją o nieprzystąpieniu do upublicznienia akcji spółki oraz zmianą jej sytuacji finansowej przeprowadzone analizy są obecnie nieaktualne.

- w latach 2010-2013 siedmiu członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKP Intercity S.A. wypłacone zostały odprawy i odszkodowania z tytułu odwołania z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji, związane z zakazem podejmowania przez te osoby działalności konkurencyjnej wobec spółki. Łączna wartość ww. odpraw i odszkodowań wypłaconych członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej wyniosła ok. 1.211 tys. zł.

W uchwale nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 15.01.2009 r. zagwarantowano Prezesowi i pozostałym członkom Zarządu PKP Intercity S.A. prawo do otrzymania odpraw, w przypadku rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w wysokości:

- jednokrotności wynagrodzenia, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ? po upływie jednorocznego okresu zatrudnienia, na stanowisku Prezesa lub członka Zarządu PKP Intercity S.A. a także prezesa lub członka zarządu: PKP S.A., spółki utworzonej na podstawie ustawy o PKP oraz spółki, w której PKP S.A. lub spółka zależna od PKP S.A. dysponuje większością głosów na Walnym Zgromadzeniu/ Zgromadzeniu Wspólników,

- trzykrotności wynagrodzenia, po upływie trzyletniego okresu zatrudnienia jako Prezesa lub członka Zarządu PKP Intercity S.A. a także jako prezesa lub członka zarządu w ww. podmiotach.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie, przyjęte w tej uchwale zasady wypłacania odpraw Prezesowi i członkom Zarządu Spółki, które powinny być uzależnione wyłącznie od okresu pracy w PKP Intercity S.A. Rozszerzenie tego okresu o czas zatrudnienia również na stanowisku prezesa lub członka zarządu w PKP S.A. lub powiązanych kapitałowo spółkach nie znajduje bowiem uzasadnienia.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
NIK
PKP Intercity
  • WojteKK – 25.11.2015

    Plusem jest rozwijanie zaplecza technicznego ze szczególnym uwzględnieniem napraw wagonów. Wzmacnianie REMTRAKU umozliwi dalszą dywersyfikację dostaw wagonów po naprawach i uniezależni IC od koniunktury rynkowej

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....