TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Ruszają konsultacje społeczne dla Kolei Dużej prędkości
Ministerstwo Infrastruktury - Opublikowano: 26.08.2008 12:42:33 6 komentarzy
Ruszają konsultacje społeczne dla Kolei Dużej prędkości

W dniu 11 sierpnia Minister Infrastruktury skierował projekt „Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”do konsultacji społecznych. Projektowi temu towarzyszy również „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce”.

 

Zgodnie z wymogami ustawowymi konieczne jest przeprowadzenie szeregu otwartych konsultacji społecznych obu tych projektów. Osoby zainteresowane tymi konsultacjami muszą wypełnić stosowny formularz dostępny na stronach Ministerstwa Infrastruktury oraz w formie tradycyjnej (papierowej) które są wyłożone w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 –biblioteka, w godz. 10.00 -15.00. Następnie formularze te należy przesłać na adres: programKDP@mi.gov.pl , lub w formie pisemnej na adres: Ministerstwo Infrastruktury Departament Kolejnictwa 00 –928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6. Termin na wyrażanie swoich opinii wynosi 35 dni od ukazania się ogłoszenia, czyli do 15 września 2008. Konsultacje społeczne odbędą się w następujących miastach. Łódź (15 września 2008), Poznań (22 września 2008), Wrocław (30 września 2008) oraz Warszawa (02 października 2008). Dokładne miejsca odbywania konsultacji oraz ich godziny znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużej Prędkości w Polsce.

Poniżej prezentujemy w skrócie najważniejsze zagadnienia poruszone w tym dokumencie. Celem nadrzędnym Programu budowy i uruchomienia kolei dużych prędkości w Polsce, jest stworzenie w Polsce systemu przewozów kolejami dużych prędkości, połączonego z siecią kolejową Unii Europejskiej. Ponadto realizacja Programu przyczyni się do stworzenia spójnego i efektywnego systemu transportu kolejowego w Polsce. Przedsięwzięcie takie musi być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określanymi w dokumentach programowych polskich i unijnych. Program dotyczy wybudowania nowej linii wysokich prędkości w układzie tzw. „Y”. Prognozy finansowe, w tym szacunki nakładów na budowę i eksploatację Kolei Dużych Prędkości (KDP) dotyczą tej nowej linii. Jednakże Program rozpatruje budowę KDP w kontekście modernizacji tradycyjnych linii kolejowych, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie korzyści związanych z budową KDP w skali całego kraju. Program będzie realizowany jednocześnie z programem modernizacji i rewitalizacji konwencjonalnej sieci kolejowej, którego założenia określone są w Master planie dla transportu kolejowego do roku 2030. Skoordynowana modernizacja konwencjonalnego systemu transportu kolejowego oraz realizacja Dzięki realizacji KDP osiągnięte zostaną cele zrównoważonego wzrostu sektora transportowego w Polsce. Zaniechanie budowy linii dużych prędkości w sytuacji, kiedy jest realizowany program budowy autostrad, następuje rozwój transportu lotniczego, spowoduje w transportu bardziej obciążających środowisko naturalne niż kolej: samochodu osobowego i samolotu. Budowa linii dużych prędkości będzie sprzyjała zmianie struktury sieci kolejowej, a przede wszystkim wdrożeniu specjalizacji linii do określonych rodzajów przewozów.

Biorąc pod uwagę już prowadzoną modernizację linii Warszawa –Trójmiasto oraz możliwość istotnego ulepszenia CMK (z Warszawy do Krakowa i Katowic) do parametrów KDP w drodze modernizacji kluczowym problemem dla budowy sieci KDP jest połączenie Warszawy z Wrocławiem i Poznaniem. Najbardziej efektywne rozwiązanie układu tras KDP można uzyskać przyjmując wspólny przebieg tras Warszawa –Poznań i Warszawa –Wrocław na możliwie najdłuższym odcinku, z obsługą Łodzi i z rozgałęzieniem w rejonie Kalisza (tzw. „Y”). Taki przebieg tras pozwoli nie tylko na połączenie w/w miast siecią połączeń KDP, ale jest optymalny z punktu widzenia korzyści osiąganych przez wszystkie miasta i regiony w Polsce.

Uruchomienie w Polsce przewozu pasażerów kolejami dużych prędkości umożliwi m. in.:  zdecydowane zwiększenie dostępności komunikacyjnej wielu regionów kraju, także dla tzw. ściany wschodniej oraz Polski zachodniej i wzmocnienie powiązań międzyregionalnych, nie tylko w relacjach do stolicy;podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej kraju, co szczególnie jest istotne w stosunku do Wrocławia, a pośrednio Szczecina i Zielonej Góry;pełniejsze włączenie się regionów Polski w europejskie sieci współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej;istotną poprawę jakości i dostępności usług transportu publicznego dla obywateli;zdecydowaną zmianę wizerunku polskiego transportu kolejowego;zdecydowaną poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie, zarówno poprzez wykonywanie przewozów kolejami dużych prędkości, których poziom bezpieczeństwa jest bezkonkurencyjny, jak i ograniczenie potrzeb podróżowania transportem indywidualnym;rozwój techniczny i technologiczny polskiego transportu kolejowego, a także współpracujących z nim producentów i placówek naukowo-badawczych;ograniczenie negatywnego wpływu transportu pasażerskiego na środowisko, w tym w szczególności emisji CO2.

 

Przyjęto następujące cele strategiczne KDP do roku 2020, spójne z jej misją i wizją: Sprawne wdrożenie i realizacja Programu KDP;Umocnienie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich w Polsce;Skrócenie o połowę czasu przejazdu pomiędzy największymi miastami w Polsce;Budowa wizerunku polskiej kolei jako nowoczesnego środka transportu;Uzyskanie bezkonkurencyjnego poziomu bezpieczeństwa w transporcie KDP;Ograniczenie oddziaływania transportu na środowisko, w tym wpływ KDP na redukcję emisji CO2 w transporcie pasażerskim.

Zgodnie z definicją linii dużych prędkości sieć KDP w Polsce obejmie docelowo nie tylko linię nowo budowaną (Warszawa –Łódź –Poznań/ Wrocław), ale także linie, przewidziane do modernizacji, w tym w szczególności Centralną Magistralę Kolejową na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie (prędkość maksymalna 250 km/h, w dalszym etapie 300 km/h) –do 2015 r. (projekt znajduje się obecnie na liście rezerwowej POIiŚ);odgałęzienie od CMK (Psary –Kraków) –do 2012 r. (prędkość maksymalna 200 km/h);linię Warszawa - Gdynia –do 2013 r. (prędkość maksymalna 200 km/h);linię Poznań - Szczecin - do 2014 r. (prędkość maksymalna 200 km/h);linię Warszawa –Białystok –do 2014 r. (prędkość maksymalna 200 km/h).

Istotny jest sposób przeprowadzenia inwestycji, a w szczególności etapowanie budowy KDP, które powinno zostać racjonalnie powiązane z etapami modernizacji istniejącej linii konwencjonalnej Warszawa - Łódź. Te dwa projekty nie są konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają. Dlatego konieczna jest równowaga i synchronizacja terytorialna pomiędzy nakładami na wdrażanie KDP a nakładami na modernizację kolei tradycyjnej. Dzięki równoczesnej realizacji nowych inwestycji oraz modernizacji linii istniejących będzie możliwe osiągnięcie efektu skali. Realizacja linii Y wraz z modernizacją CMK stworzy system KDP w centrum kraju i na liniach obciążonych największym strumieniem pasażerów. Jego pozytywne skutki rozciągną się także na pozostałe regiony zapewniając im istotne skrócenie czasu podróży w wielu relacjach pomiędzy miastami wojewódzkimi. Budowa linii Y umożliwi uruchomienie połączenia Warszawa –Berlin o czasie podróży konkurencyjnym z lotnictwem. Zależnie od rozwoju KDP w krajach ościennych oraz osiągniętych porozumień realizacja Programu umożliwi zdecydowane polepszenie połączeń kolejowych z Pragą przez Wrocław. Połączenie Warszawa –Poznań leży też w ciągu połączenia Berlina z Moskwą.

 

Szacowane nakłady (prace przygotowawcze i inwestycyjne na infrastrukturę) wyniosą około 22 mld zł, i będą ponoszone w okresie od 2008 do 2020 roku, natomiast na zakup taboru będzie trzeba przeznaczyć kwotę rzędu 3,2 mld zł. Przy optymistycznych założeniach co do cen prac projektowych i robót budowlanych oraz kosztów eksploatacji i utrzymania, a także założeniu średnich cen biletów, na aktualnym poziomie analizy można zakładać zerowy wynik projektu przy przyjęciu prognozy projektu w perspektywie do roku 2041 (tzn. że projekt nie wygeneruje ani straty ani zysku). Harmonogram realizacji Programu KDP przewiduje uruchomienie przewozów pasażerskich KDP w latach 2019 –2020, co jest spójne z rozwiązaniami przyjętymi w Projekcie Masterplanu rozwoju kolei w Polsce do roku 2030. Realizacja tak ambitnego scenariusza wymaga zachowania następujących ram wykonania Programu KDP: Prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w II półroczu 2008 roku;Prace budowlane zostaną zrealizowane w latach 2014 –2019;W latach 2018 –2020 przeprowadzone zostaną testy i próby powykonawcze.

Uruchomienie przewozów KDP w zakładanej postaci uwarunkowane jest ukończeniem następujących działań komplementarnych do realizacji Programu KDP: Realizacja infrastruktury towarzyszącej (przebudowa węzłów kolejowych, umożliwiająca wprowadzenie linii KDP do układu sieci linii konwencjonalnych, budowa/przebudowa dworców dla obsługi podróżnych pociągów KDP, budowa specjalizowanego zaplecza techniczno-obsługowego); Realizacja inwestycji modernizacyjnych na liniach, stanowiących bezpośrednie przedłużenie linii „Y”Stworzenie skomunikowania KDP z centralnym portem lotniczym;Utworzenie systemu dróg dojazdowych do stacji obsługi pasażerów na linii „Y”Działania promocyjne wobec wszystkich interesariuszy Programu (na wszystkich etapach jej realizacji);Przygotowanie kadr do projektowania, budowy i nadzoru oraz eksploatacji KDP.

 

Zainteresowanych pełnym brzmieniem dokumentu zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl . Więcej informacji o projekcie Y-grek można znaleźć także na łamach InfoRail.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Polska
PKP
PKP IC
KDP
MI
 • Warmiak – 27.08.2008

  Jak widze Warmia i Mazury ponownie poza jakąkolwiek szansa kolejowego rozwoju nawet po 2020 roku. Poprostu Dziura komunikacyjna na transportowej mapie Polski :(

 • ewa – 27.08.2008

  Czy PKP w swoich obliczeniach czasu przejazdu wzięło pod uwagę czas oczekiwania na stacjach pośrednich?

 • bdgoszczanin – 27.08.2008

  a Bydgoszcz i Toruń- też czarna dziura?

 • Łukasz – 29.08.2008

  A Bydgoszcz Inowrocław

 • kawiusz – 29.08.2008

  300km Warszawa - Poznań dziś: Intercity, cena 96 złotych, czas jazdy 3h,a w roku 2020: IC 96 złotych lub SupeeSzybki za 250 złotych a czas jazdy 1,5h godziny. Czy taka budowa ma uzasadnienie ekonomiczne? Kto dziś jeździ IC? Tylko skazani na ich monopol lub jeżdżący na koszt firmy / państwa. Już dziś moglibyśmy jeździć 200km/h do Pragi/Katowic/Krakowa gdyby poprawić trochę kilka odcinków i kupić lokomotywy i wagony na Vmax 200 albo wpuścić czeskie Pendolino z Ostrawy, a zamiast dublować istniejące linie poprawić dojazd do Olsztyna/Zielgóry/Białegostoku i itp. Ale tu jest Polska i tu nie da sie. Tu lepiej wybudować rocznie 20km autostrady niż zmodernizować 200km istniejących dróg do standardu ekspresowych ;/

 • kawiusz – 29.08.2008

  300km Warszawa - Poznań dziś: Intercity, cena 96 złotych, czas jazdy 3h,a w roku 2020: IC 96 złotych lub SupeeSzybki za 250 złotych a czas jazdy 1,5h godziny. Czy taka budowa ma uzasadnienie ekonomiczne? Kto dziś jeździ IC? Tylko skazani na ich monopol lub jeżdżący na koszt firmy / państwa. Już dziś moglibyśmy jeździć 200km/h do Pragi/Katowic/Krakowa gdyby poprawić trochę kilka odcinków i kupić lokomotywy i wagony na Vmax 200 albo wpuścić czeskie Pendolino z Ostrawy, a zamiast dublować istniejące linie poprawić dojazd do Olsztyna/Zielgóry/Białegostoku i itp. Ale tu jest Polska i tu nie da sie. Tu lepiej wybudować rocznie 20km autostrady niż zmodernizować 200km istniejących dróg do standardu ekspresowych ;/

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....