TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Sprawozdanie z posiedzenia komisji infrastruktury
ORKA.SEJM.GOV.PL - Opublikowano: 11.02.2008 16:44:43
Sprawozdanie z posiedzenia komisji infrastruktury

Komisja Infrastruktury, obradująca pod przewodnictwem posła Zbigniewa Rynasiewicza (PO), przewodniczącego Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:

–pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 178).

W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Jarmuziewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz ze współpracownikami, Wiesław Jarosiewicz prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Andrzej Wach dyrektor Polskich Kolei Państwowych SA, Zbigniew Tracichleb prezes PKP LHS Sp. z o.o., Tadeusz Skobel prezes Energetyka PKP SA, Jarosław Czerniawski dyrektor Biura Techniki w Telekomunikacji Kolejowej SA oraz Ignacy Żarski specjalista w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Jolanta Misiak i Marcin Mykietyński –z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych;Henryk Dąbrowski –legislator z Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji. Witam wszystkich. Stwierdzam kworum. Porządek dzienny został państwu doręczony na piśmie. Czy są do niego uwagi? Nie ma uwag. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty.

To jest bardzo istotna ustawa, jej tematem jest dostosowanie przepisów krajowych do prawa unijnego poprzez dokonanie zmiany w ustawie o transporcie kolejowym z marca 2003 roku. Projekt ustawy został zawarty w druku sejmowym nr 178. Ponieważ jest to projekt rządowy, poproszę przedstawicieli resortu infrastruktury o przedstawienie uzasadnienia.

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury Małgorzata Słojewska:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym został przygotowany w związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską dyrektywy 2007/32/WE z dnia 1 czerwca 2007 roku. Dyrektywa ta zmienia załącznik VI do dwóch dyrektyw Rady 96/48 WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu dużych prędkości oraz podobnego systemu kolei konwencjonalnej. Załącznik VI dotyczy procedur weryfikacji zgodności podsystemów interoperacyjności kolei. Zanim podsystem taki zostanie oddany do użytku musi otrzymać certyfikat zgodności ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei. Certyfikat wydaje jednostka notyfikowana. Jest nim w tym przypadku m.in. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Certyfikat wydawany jest po dokonaniu wstępnej oceny zgodności według odpowiednich procedur weryfikacji.

Na podstawie takich pośrednich certyfikatów producent będzie mógł sporządzić pośrednie deklaracje weryfikacji zgodności podsystemu. Dzięki temu producent będzie miał pewność, że projektowany lub produkowany podsystem jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami. Ułatwi to jego sprzedaż jeszcze przed zakończeniem produkcji i uzyskaniem certyfikatu zgodności, a także ułatwi uzyskanie tego certyfikatu. Taki podsystem może być sprzedawany w całej Unii Europejskiej.

Zasadnicza zmiana polega na możliwości uzyskania przez producenta wstępnej oceny zgodności. Ocenę uzyskuje się na wniosek samego producenta jeszcze na etapie projektowania lub budowania podsystemu. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny zgodności, jednostka notyfikowana wystawia producentowi pośredni certyfikat zgodności. Na podstawie takiego certyfikatu producent ma prawo sporządzić pośrednią deklarację zgodności podsystemu. Dzięki takiemu mechanizmowi producent może uzyskać kontrakty na budowę i sprzedaż podsystemu zgodnego z zasadniczymi wymaganiami jeszcze przed jego wyprodukowaniem. Producentowi wówczas będzie także łatwiej uzyskać właściwy certyfikat zgodności dla już wyprodukowanego podsystemu.

Zmiana kładzie szczególny nacisk na konieczność dokonywania kontroli podsystemu już na etapie projektowania, w tym także badań typu i budowy.

Byłyby to wszystkie zmiany wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym. Projekt ustawy przeszedł wszystkie wymagane uzgodnienia międzyresortowe, został także udostępniony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Czy panie i panowie posłowie mają pytania do przedstawionego uzasadnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym?

Poseł Michał Wojtkiewicz (PiS):
Z tego, co powiedziała pani dyrektor, wszystko jest jasne, poza jednym;proszę powiedzieć co to są podsystemy. Chyba nie wszyscy wiedzą o co chodzi, ale wstydzą się o to zapytać.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Czy są jeszcze inne pytania do pani dyrektor? Nie widzę. Proszę panią dyrektor o odpowiedź.

Dyrektor departamentu MI Małgorzata Słojewska:
Szukałam w projekcie ustawy właściwego przepisu, aby możliwie najpełniej udzielić odpowiedzi panu posłowi. Najlepiej będzie zacytować definicję zawartą w ustawie. Zgodnie z ustawą z 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym: „podsystem, jest to grupa składników interoperacyjności wyróżniona pod względem strukturalnym bądź funkcjonalnym”. Jeśli natomiast chodzi o składniki, to chodzi o podstawowe grupy składników podzespołu lub zespołu, które są włączone lub które mają być włączone do podsystemu, od którego pośrednio lub bezpośrednio zależy interoperacyjność kolei.

Wiem, że wszystko to brzmi dość skomplikowanie, ale taka jest technologia.

Poseł Michał Wojtkiewicz (PiS):
Czy możemy się umówić z panią dyrektor, że przekaże mi treść definicji podsystemu. Postaram się ją sobie przyswoić i wytłumaczyć innym posłom.

Dyrektor departamentu MI Małgorzata Słojewska:
Postaram się o wyjaśnienia zrozumiałe pod względem praktycznym. Może lepiej to zrobi pan prezes Wiesław Jarosiewicz?

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Bardzo proszę, panie prezesie.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz:
Podsystem, jak to odczytała z ustawy pani dyrektor, jest zespołem pewnych elementów. W kolejnictwie składa się na to na przykład blokada samoczynna lub półsamoczynna. Takim elementem może być także urządzenie stacyjne służące do sterowania ruchem kolejowym. Takie urządzenie jest podsystemem systemu sterowania. Chodzi o zespół urządzeń, które aktualnie są dopuszczone do eksploatacji dopiero po zakończeniu projektowania i budowy, a więc kiedy już te urządzenia zostały zamontowane i sprawdzone w eksploatacji.

Zmiany wprowadzone do ustawy o transporcie kolejowym spowodują możliwość sprawdzania tego zespołu urządzeń i uzyskania certyfikatu pośredniego dla urządzeń jeszcze projektowanych i budowanych. Spowoduje to z pewnością przyspieszenie realizacji wielu inwestycji kolejowych.

Poseł Michał Wojtkiewicz (PiS):
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, po którym jestem bliski pełnego zrozumienia pojęć zawartych w ustawie. Myślę, że inni posłowie również.

Poseł Janusz Piechociński (PSL):
W tej sytuacji należy zapytać, czy nasze jednostki certyfikujące dysponują odpowiednimi możliwościami i czy pod tym względem wydolny jest Urząd Transportu Kolejowego? Mam na myśli procedury wydawania certyfikatów zgodności podsystemów. Nie jest żadną tajemnicą, że obecnie dopuszczenie nowej techniki i technologii w kolejnictwie w Polsce jest limitowane możliwościami Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeżeli zatem na ten Urząd pośrednio lub bezpośrednio, nałożymy dodatkowe zadania nie zwiększając jego mocy przerobowych, to formalnie zrealizujemy dyrektywę unijną. Wydłużymy jednak jednocześnie proces wdrażania nowych technik i technologii do polskiego kolejnictwa. Korzystając z okazji chciałbym zapytać prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pana Wiesława Jarosiewicza, ile wynosi okres od złożenia wniosku do decyzji Urzędu. Chodzi mi o decyzję dopuszczającą nową technikę czy technologię do produkcji czy budowy. Czy Urząd jest przygotowany do zwiększonych zadań wynikających z wdrożenia do naszego prawa dyrektywy europejskiej?

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Poproszę pana prezesa o odpowiedź.

Prezes UTK Wiesław Jarosiewicz:
Przede wszystkim chciałbym państwa przeprosić za swój głos;jestem jeszcze nie do końca zdrowy. Ponieważ sprawy omawiane dzisiaj na posiedzeniu Komisji są dla Urzędu niezwykle ważne, chciałem być obecny w Sejmie. Dziękuję panu przewodniczącemu Januszowi Piechocińskiemu za pytania. Bardzo często w ostatnim czasie spotykamy się z pytaniem, jak długo trwa u nas certyfikacja i jak Urząd wykonuje swoje obowiązki w tym zakresie.

Może odpowiem najpierw na pytanie dotyczące jednostek notyfikowanych. Sprawy dzisiaj omawiane dotyczą właśnie ocen dokonywanych przez taką jednostkę. Urząd Transportu Kolejowego nie jest jednostką notyfikowaną. Tym zajmują się na ogół placówki badawcze, jak na przykład wymienione przez panią dyrektor Małgorzatę Słojewską Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa. Taką jednostką jest także Ośrodek Badań Pojazdów Szynowych w Poznaniu oraz dwie inne. W sumie w Polsce mamy aktualnie cztery jednostki notyfikowane w zakresie spraw, które nas dzisiaj interesują.

Podzielam uwagę i wątpliwości wyrażone przez pana przewodniczącego Janusza Piechocińskiego, czy jesteśmy dzisiaj w stanie wykonać obowiązki wynikające z nowelizowanej ustawy tylko tymi czterema jednostkami. Ale to jest już sprawa tych jednostek. Do Urzędu Transportu Kolejowego należy sprawdzenie i notyfikowanie tych jednostek, czyli tak zwana autoryzacja. Te czynności wykonujemy jednak po uprzednim zgłoszeniu tych jednostek. Wymaga to od nich samych przeprowadzenia wielu czynności przygotowawczych. Wszystkie jednostki, które zostały zgłoszone do autoryzacji, zostały przez Urząd sprawdzone. Nasz Urząd przedstawia wyniki autoryzacji ministrowi gospodarki, który występuje o notyfikację.

Tak więc to nie Urząd Transportu Kolejowego w tym przypadku dokonuje certyfikacji zgodności podsystemu, o której dzisiaj mówimy, ale jednostki notyfikowane. Oczywiście, że jednostki te podlegają kontroli Urzędu Transportu Kolejowego a także sprawdzeniom. Dlatego zmiany proponowane przez rząd w ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym uważamy za właściwe, przede wszystkim sprzyjające rozwojowi kolejnictwa w Polsce. Taki cel mamy cały czas na uwadze i dbamy o taki rozwój.

Nowe przepisy pozwolą Urzędowi na przeprowadzenie kontroli wyrobów w trakcie certyfikacji, kiedy jednostka notyfikowana wyda pośredni certyfikat zgodności podsystemu. Jesteśmy do tego przygotowani. Urząd nasz jest obecnie zasypywany ogromną liczbą różnych wniosków, które musimy weryfikować. Wszystkie wnioski są opiniowane przez obecne jednostki notyfikowane znajdujące się obecnie na liście ministra gospodarki. W przypadku ich pozytywnej weryfikacji i po otrzymaniu wyników badań, które są określone w rozporządzeniu ministra, Urząd wydaje dokumenty certyfikujące dla obecnie stosowanych systemów i urządzeń kolejowych czy elementów taboru kolejowego.

Jak długo trwa proces certyfikacji od momentu złożenia wniosku do wydania decyzji? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, jako że różny jest okres przeprowadzenia badań przez jednostki notyfikowane. Na liście ministra znajduje się obecnie dziewięć takich jednostek. Obecnie wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury prowadzimy weryfikację jednostek notyfikowanych. Część z nich posiadających upoważnienie do prowadzenia badań i znajdujących się na liście ministra, nie wykonuje właściwie swoich funkcji. Wydaje nam się, że jednostki notyfikowane powinny przede wszystkim określić zakres swoich kompetencji.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu są wymienione nazwy jednostek, natomiast nie są określone szczegółowo ich kompetencje, które predysponują je do przeprowadzania badań. W poprzednim roku przeprowadziliśmy szczegółową kontrolę jednostek notyfikowanych. Stwierdziliśmy, że część z nich nie posiada już deklarowanych wcześniej kompetencji, nie posiada laboratoriów, pracowników przygotowanych do prowadzenia tych badań, do których kiedyś się zgłosiły.

Stąd jest rzeczywiście pewien problem ze zbadaniem systemów czy elementów urządzeń, które mają być dopuszczone do eksploatacji. Problem ten wynika stąd, że do Urzędu Transportu Kolejowego zgłaszane są wnioski z niepełnymi badaniami. Po weryfikacji wniosków okazuje się, że badania muszą być mocno uzupełnione oraz kilkakrotnie sprawdzone. Stąd bierze się nasz problem.

Nie wiem, czy wystarczająco wyjaśniłem kwestie, o które pytał pan przewodniczący Janusz Piechociński.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Czy są jeszcze inne głosy?

Poseł Krzysztof Tchórzewski (PiS):
Chcę się wypowiedzieć w duchu wystąpienia pana posła Michała Wojtkiewicza. Mamy dzisiaj następującą sytuację. Jednostka, która stara się o wprowadzenie podsystemu na teren Polski, musi zapłacić za zbadanie zgodności podsystemu i za certyfikat. Jeśli są z tego tytułu pieniądze, to z pewnością znajdą się kandydaci do prowadzenia odpowiednich badań i uzyskania notyfikacji. Dlatego nie powinniśmy mieć problemu z wykonywaniem wszystkich czynności związanych ze zmienionej ustawy o transporcie kolejowym. Każda decyzja o certyfikacji będzie związana z kosztem;uzyskane środki będą podstawą funkcjonowania jednostek notyfikowanych.

Aby jednak notyfikowana jednostka certyfikująca znalazła się na liście ministra, musi uzyskać pozytywną opinię Urzędu Transportu Kolejowego. Urząd wcześniej musi stwierdzić, że dana jednostka posiada predyspozycje fachowe i możliwości sprawdzenia, czy podsystem jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei. Tak więc nie ma problemu z przeprowadzeniem badań przez jednostki notyfikowane, chociaż także nie ma chętnych do takich działań. Natomiast jest problem, czy Urząd Transportu Kolejowego ma możliwości sprawdzenia i zaopiniowania tych jednostek pod kątem ich kompetencji do wydania certyfikatów. Jak wynika z wypowiedzi pana prezesa, Urząd posiada takie możliwości i z tym także nie będzie problemu.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Czy pan prezes chciałby jeszcze coś dodać do swojej poprzedniej wypowiedzi?

Prezes UTK Wiesław Jarosiewicz:
Wszystko co powiedział pan przewodniczący Krzysztof Tchórzewski jest zgodne ze stanem faktycznym. Powiedział pan poseł również, że nie ma chętnych do notyfikacji. Rzeczywiście, z tym są problemy, ponieważ obecnie certyfikaty zgodności podsystemu wydają jedynie cztery jednostki. I ten stan się utrzymuje mimo wielu działań ze strony Urzędu i namawiania instytutów badawczych do uzyskania tak zwanej autoryzacji. Pod tym określeniem kryje się proces uzyskiwania uprawnień. Taka jednostka badawcza musi się wykazać posiadaniem odpowiednich laboratoriów, wyposażeniem, a także zespołami inżynierów zdolnych do przeprowadzenia specjalistycznych badań. Istniejące jednostki notyfikowane nie są, jak sądzę, w stanie sprostać obecnym potrzebom w zakresie inwestycji.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Czy są jeszcze chętni do wypowiedzi na temat przedstawionego nam dzisiaj rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym? Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam, że zakończyliśmy pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i przechodzimy do analizy i rozpatrzenia poszczególnych zmian. Chciałbym jeszcze stwierdzić co następuje. W związku z wejściem w życie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuję państwa, że nie zgłoszono wniosku o wysłuchanie publiczne.

Rozpoczynamy rozpatrzenie poszczególnych zmian w ustawie. Zaczynam od tytułu. Czy ktoś z pań i panów posłów ma uwagi do tytułu ustawy? Nie słyszę uwag.

Stwierdzam, że Komisja przyjęła tytuł ustawy przedstawionej przez rząd.

Przechodzimy do rozpatrzenia art. 1, który brzmi. „W ustawie z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym wprowadza się następujące zmiany:”.

Rozpatrujemy zmianę nr 1. Czy są do niej uwagi lub sprzeciw? Zgłasza się Biuro Legislacyjne.

Legislator Henryk Dąbrowski:
Biuro Legislacyjne ma propozycje zmian o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Dotyczą one zmiany nr 1 i dalszych. Nie wiem czy Komisja będzie decydowała o przecinkach, które niestety trzeba postawić we właściwych miejscach tekstu. Jeśli tak, to przedstawię po kolei nasze uwagi.

W zmianie nr 1 w art. 34a należałoby postawić przecinek po wyrazach „jednostkę certyfikującą”. Po uwzględnieniu tej poprawki przepis ten miałby brzmienie:

„34a) pośredni certyfikat zgodności podsystemu –dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że podsystem na etapie jego projektowania i budowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei;”.

Proszę o uwzględnienie tej poprawki. Czy mam mówić o kolejnych?

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Tak, proszę od razu zgłosić wszystkie uwagi Biura Legislacyjnego.

Legislator Henryk Dąbrowski:
W zmianie nr 3 w ust. 1a proponujemy także postawienie przecinka po wyrazach „interoperacyjności kolei”, a przed wyrazem „określonymi”. Po uwzględnieniu poprawki przepis ten miałby brzmienie:

„1a. Podsystemy mogą podlegać wstępnej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25t, na wniosek producenta podsystemu albo jego upoważnionego przedstawiciela, importera, inwestora, zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego”.

Kolejna poprawka dotyczy także zmiany nr 3 lit. c. W nowododanym ust. 6a proponujemy postawienie myślnika po wyrazach „na etapie projektowania”oraz po wyrazach „budowy podsystemu”, a przed wyrazami „przez notyfikowaną jednostkę”. Taka poprawka czyni przepis bardziej czytelnym.

Nowododany ust. 6b, również w zmianie nr 3, brzmi: „W celu wystawienia certyfikatu zgodności podsystemu notyfikowana jednostka certyfikująca sprawdza:”. W kolejnych punktach dwa razy na początku powtarza się wyraz „czy”. Proponujemy, aby po wyrazie „sprawdza”postawić przecinek i dopisać wyraz „czy”i dwukropek. Oznacza to zrezygnowanie z wyrazu „czy”w punktach 1 i 2. Proponujemy także małą modyfikację tekstu w pkt 1 polegającą na przestawieniu wyrazów w pierwszym wierszu. Po zmianie przepis ten miałby brzmienie:

„1) istnieją dla podsystemu odpowiednie pośrednie certyfikaty zgodności podsystemu dla etapu projektowania i budowy przekazane podmiotowi zamawiającemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi, o ile wystąpi on do notyfikowanej jednostki certyfikującej o ich wystawienie dla obu etapów, lub”.

Proponujemy także w pkt 2 postawić przecinek po wyrazach „etapu projektowania”, a przed wyrazami „przekazanemu podmiotowi”.

W nowododanym ust. 6a dwukrotnie użyty jest wyraz „specyfikacji”. Ponieważ techniczne operacje interoperacyjności kolei, o których mówi ustawa-matka w art. 13, zostały już zdefiniowane, nie ma potrzeby, aby w jednym przepisie dwa razy mówiono o specyfikacji TSI. Biuro Legislacyjne proponuje, aby w wierszu czwartym skreślić wyraz „specyfikacji”jako zbyteczny i niepożądany.

Kolejna propozycja poprawki dotyczy również zmiany nr 3. W lit. f w nowododanym ust. 11 mówi się: „Podmiot zamawiający dołącza dokumentację do deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu, która przesyła Prezesowi UTK oraz każdemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, które o to wystąpi”.

 Proponujemy, aby ten przepis sprecyzować przez dodanie w trzecim wierszu wyrazów

„właściwemu organowi”. Po zmianie przepis ten miałby brzmienie:

„11. Podmiot zamawiający dołącza dokumentację do deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu, którą przesyła Prezesowi UTK oraz właściwemu organowi każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które o to wystąpi”.

Ostatnia nasza poprawka, także redakcyjna, dotyczy zmiany nr 4 nowododanego ust. 2. Proponujemy w przedostatnim wierszu, kiedy się mówi „oraz odmowach ich wydania”, dodać „o”. Po zmianie końcowy fragment przepisu ust. 2 miałby brzmienie: „oraz o odmowach ich wydania, za poprzedni rok kalendarzowy”.

Proponujemy także drobną zmianę w przypisie na str. 5 projektu ustawy. Czytamy w nim: „Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji…”. Proponujemy napisać co następuje: „Niniejszą ustawą dokonuje się, w zakresie jej regulacji, wdrożenia…”. Dalej jak w tekście.

Proszę o uwzględnienie zgłoszonych poprawek.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Chciałbym poznać stanowisko rządu do poprawek zgłoszonych przez przedstawiciela Biura Legislacyjnego. Czy zgłoszone propozycje nie zmieniają treści przepisów proponowanych w projekcie ustawy i czy są przez rząd akceptowane?

Dyrektor departamentu MI Małgorzata Słojewska:
Przyjmujemy wszystkie poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Rozumiem, że Komisja również akceptuje propozycje Biura Legislacyjnego. Może są inne głosy w tej sprawie? Nie słyszę. Komisja akceptuje jednomyślnie poprawki legislacyjno-redakcyjne zgłoszone przez Biuro Legislacyjne.

Przechodzimy do dalszego procedowania.

Rozpatrujemy zmianę nr 1. Czy są do niej uwagi? Nie ma uwag. Czy jest sprzeciw? Też nie ma.

Stwierdzam, że Komisja, wobec braku sprzeciwu, przyjęła zmianę nr 1.

Zmiana nr 2. Czy są uwagi lub sprzeciw? Nie ma.

Stwierdzam, że Komisja, wobec braku sprzeciwu, przyjęła zmianę nr 2.

Rozpatrujemy zmianę nr 3. Czy są do niej uwagi lub sprzeciw? Nie ma.

Stwierdzam, że Komisja, wobec braku sprzeciwu, przyjęła zmianę nr 3.

Zmiana nr 4. Czy są do niej uwagi lub sprzeciw? Nie ma.

Stwierdzam, że Komisja, wobec braku sprzeciwu, przyjęła zmianę nr 4.

Rozpatrujemy art. 2 mówiący, że „Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia”. Czy są do niego uwagi lub sprzeciw? Nie ma.

Stwierdzam, że Komisja, wobec braku sprzeciwu, przyjęła art. 2.

Przystępujemy do głosowania całości ustawy. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Komisja przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Sprzeciwu nie słyszę.

Stwierdzam, że Komisja przyjęła cały projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym zaproponowany przez rząd.

Proszę przedstawiciela Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o opinię na temat omawianego projektu ustawy.

Specjalista w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Ignacy Żarski:
Chciałbym przedstawić następującą opinię: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym druk sejmowy nr 178 jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Przewodniczący poseł Zbigniew Rynasiewicz (PO):
Pozostał nam jeszcze wybór sprawozdawcy. Proponuję, aby sprawozdawcą przyjętego dziś przez Komisję projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym został pan przewodniczący Janusz Piechociński. Czy są inne propozycje? Nie ma. Rozumiem, że tym samym akceptujemy moją propozycję.

Wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszych obrad –zamykam posiedzenie Komisji.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Sejm
Komisja Infrastruktury
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....